Privacy en algemene voorwaarden


Privacybeleid


Geüpdatet op 1 maart 2023


1. Partijen en voorwerp

Foodlab nation (hierna “Foodlab nation” of de Verwerkingsverantwoordelijke“) gelegen te     
Ondernemersstraat 2, unit S, 2500 Lier

KBO/BTW: BE 0810.929.797       
E-Mail: info@foodlabnation.be      
Telefoon: +32496033052

Foodlab nation stelt dit Privacybeleid vast, dat tot doel heeft de Gebruikers op transparante wijze te informeren over de website die gehost wordt op het volgende adres: https://www.foodlabnation.be, (hierna de “Site“), en over de wijze waarop persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door Foodlab nation.

De term “Gebruiker” verwijst naar elke gebruiker, of het nu een natuurlijke of een rechtspersoon is, die de Site bezoekt of op enigerlei wijze met de Site communiceert.

In diens hoedanigheid als verwerkingsverantwoordelijke, bepaalt Foodlab nation alle technische, juridische en organisatorische middelen en de doeleinden voor de verwerking van de persoonsgegevens van de Gebruikers. Foodlab nation verbindt zich ertoe alle nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt in overeenstemming met de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (hierna de “Wet“) en de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (d.i. de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of ‘GDPR’; hierna de “Verordening“).

Foodlab nation is vrij om een natuurlijke of rechtspersoon te kiezen die de persoonsgegevens van de gebruikers op zijn verzoek en in zijn naam verwerkt (hierna de “Verwerker” of “Onderaannemer”). In voorkomend geval verbindt Foodlab nation zich ertoe een Verwerker te selecteren die voldoende garanties biedt met betrekking tot de technische en organisatorische maatregelen voor de verwerking van persoonsgegevens, in overeenstemming met de Wet en de Verordening.


2. Verwerking van persoonsgegevens

Het gebruik van de Site door de Gebruikers kan leiden tot de verzameling van persoonlijke gegevens. De verwerking van deze gegevens door Foodlab nation, in zijn hoedanigheid van Verwerkingsverantwoordelijke of door dienstverleners die in naam en voor rekening van Foodlab nation opreden, gebeurt in overeenstemming met de Wet en de Verordening.

Persoonsgegevens worden verwerkt door Foodlab nation, in overeenstemming met de hieronder vermelde doeleinden, via de volgende methodes:

inschrijvingsformulier


3. Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Overeenkomstig artikel 13 van de Verordening worden de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens aan de Gebruiker meegedeeld. Die doeleinden zijn de volgende:

reservatie deelkeuken volgens beschikbaarheid


4. Persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt

De Gebruiker stemt ermee in dat, tijdens het bezoek en gebruik van de Site, Foodlab nation de volgende persoonsgegevens verzamelt en verwerkt:

naam en voornaam, bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer, mailadres

Foodlab nation verzamelt en verwerkt deze persoonsgegevens in overeenstemming met de voorwaarden en principes beschreven in dit Privacybeleid.


5. Toestemming

Door de toegang tot en het gebruik van de Site verklaart de Gebruiker dat hij/zij zijn/haar vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens heeft gelezen en gegeven. Deze overeenkomst heeft betrekking op de inhoud van dit Privacybeleid.

Toestemming wordt gegeven door de positieve en actieve handeling waarmee de Gebruiker het vakje voor het privacybeleid in ‘hypertext link’ heeft aangevinkt. Deze toestemming is een essentiële voorwaarde voor het uitvoeren van bepaalde handelingen op de Site of om de Gebruiker in staat te stellen een contractuele relatie aan te gaan met Foodlab nation. Elke overeenkomst die Foodlab nation en een Gebruiker verbinden met betrekking tot de diensten en goederen die worden aangeboden op de Site is onderworpen aan de aanvaarding van het Privacybeleid door de Gebruiker.

De Gebruiker stemt ermee in dat de Verwerkingsverantwoordelijke, in overeenstemming met de in dit Privacybeleid opgenomen voorwaarden en principes, zijn/haar persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt die hij/zij op de Site of in verband met de diensten die worden aangeboden door Foodlab nation, verstrekt voor de hierboven vermelde doeleinden.

De Gebruiker heeft te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken. De intrekking van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de voorafgaande toestemming onverlet.


6. Bewaartermijn van de persoonsgegevens van de Gebruikers

Overeenkomstig artikel 13, lid 2 van de Verordening bewaart de Verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens slechts zolang als redelijkerwijs noodzakelijk is voor het bereiken van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Deze duur is in alle gevallen niet langer dan 2 jaar.


7. Ontvangers van gegevens en openbaarmaking aan derden

Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan werknemers, medewerkers, onderaannemers, verwerkers of leveranciers van Foodlab nation voor zover adequate garanties worden geboden voor de beveiliging van de gegevens en voor zover zij samenwerken met Foodlab nation voor het op de markt brengen van de producten of het verlenen van diensten. Zij handelen onder het rechtstreekse gezag van Foodlab nation, en zijn met name verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken of uitbesteden van deze gegevens.

In alle gevallen leven de ontvangers van de gegevens en degenen aan wie de gegevens worden verstrekt de inhoud van dit Privacybeleid na. Foodlab nation zorgt ervoor dat zij deze gegevens alleen voor de beoogde doeleinden en op een discrete en veilige manier verwerken.

In het geval dat de gegevens aan derden zouden worden verstrekt voor doeleinden van direct marketing of van prospectie, zal de Gebruiker vooraf geïnformeerd worden opdat hij of zij de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming aan dit gebruik van persoonsgegevens kan geven.


8. Rechten van de Gebruikers

De Gebruiker kan zijn rechten te allen tijde uitoefenen door een bericht per e-mail te sturen naar het volgende adres: info@foodlabnation.be, of een brief per post, vergezeld van een kopie van zijn of haar identiteitskaart aan het volgende adres: Ondernemersstraat 2, unit S, 2500 Lier.

a. Recht van toegang

In overeenstemming met artikel 15 van de Verordening, garandeert Foodlab nation het recht van de Gebruiker op toegang tot zijn persoonsgegevens. De Gebruiker heeft het recht op toegang tot deze persoonsgegevens en de volgende informatie:

 • de betrokken categorieën persoonsgegevens;
 • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt;
 • in geval de ontvangers gevestigd zijn in derde landen of internationale organisaties zijn, de passende of geschikte waarborgen;
 • indien mogelijk, de voorgestelde opslagperiode voor persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria aan de hand waarvan deze periode wordt vastgesteld;
 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, als bedoeld in artikel 22, leden 1 en 4, van de Verordening, en, ten minste in dergelijke gevallen, relevante informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.

De Verwerkingsverantwoordelijke kan een redelijke vergoeding eisen op basis van de administratieve kosten voor extra kopieën die door de Gebruiker worden opgevraagd.

Wanneer de Gebruiker dit verzoek langs elektronische weg (bv. via het e-mailadres) indient, worden de gegevens in elektronische vorm en voor algemeen gebruik verstrekt, tenzij de Gebruiker anders verzoekt.

De kopie van de gegevens zal uiterlijk binnen een maand na ontvangst van de aanvraag aan de Gebruiker worden meegedeeld.

b. Recht op rectificatie

Foodlab nation garandeert het recht op rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens aan de Gebruiker.

Overeenkomstig artikel 16 van de Verordening kunnen onjuiste, onnauwkeurige of irrelevante gegevens te allen tijde worden gecorrigeerd of verwijderd. De Gebruiker brengt eerst zelf de nodige wijzigingen aan vanuit zijn gebruikersaccount, tenzij deze niet zelfstandig kunnen worden aangebracht, in welk geval de aanvraag kan worden gericht aan Foodlab nation.

Overeenkomstig artikel 19 van de Verordening stelt de verwerkingsverantwoordelijke elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt in kennis van elke rectificatie van de persoonsgegevens, tenzij een dergelijke rectificatie onmogelijk blijkt of onevenredige inspanningen vergt. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers indien de betrokkene daarom verzoekt.

c. Recht op uitwissing

De Gebruiker heeft het recht om in de in artikel 17 van de Verordening genoemde gevallen zo spoedig mogelijk de verwijdering van zijn persoonsgegevens te verkrijgen.

Wanneer de Verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en op grond van het vorige lid verplicht is deze te wissen, neemt de Verwerkingsverantwoordelijke, rekening houdend met de beschikbare technologieën en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om andere voor de verwerking verantwoordelijken die dergelijke persoonsgegevens verwerken, ervan in kennis te stellen dat de betrokkene door deze voor de verwerking verantwoordelijken heeft verzocht om het verband met dergelijke persoonsgegevens of een kopie of reproductie daarvan te wissen.

De twee voorgaande leden zijn niet van toepassing voor zover een dergelijke verwerking noodzakelijk is:

 • de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
 • te voldoen aan een wettelijke verplichting tot verwerking krachtens het recht van de Unie of het recht van de lidstaat waaronder de verwerkingsverantwoordelijke ressorteert, of een taak van algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen, uit te voeren;
 • de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen.

Overeenkomstig artikel 19 van de Verordening stelt de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis van elke verwijdering van persoonsgegevens of elke beperking van de verwerking ervan, tenzij deze openbaarmaking onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers indien de betrokkene daarom verzoekt.

d. Recht om de verwerking te beperken

De Gebruiker heeft recht op een beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens in de in artikel 18 van de Verordening genoemde gevallen.

Overeenkomstig artikel 19 van de Verordening stelt de verwerkingsverantwoordelijke elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis van elke beperking van de uitgevoerde verwerking, tenzij deze openbaarmaking onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers indien de betrokkene daarom verzoekt.

e. Recht op gegevensportabiliteit

In overeenstemming met artikel 20 van de Verordening hebben Gebruikers recht om van Foodlab nation hun persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. Gebruikers hebben het recht om deze gegevens door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke zonder dat Foodlab nation dit verhindert, in de gevallen die voorzien zijn in de Verordening.

Wanneer de Gebruiker gebruik maakt van zijn recht op gegevensportabiliteit op grond van het vorige lid, heeft hij het recht om persoonsgegevens rechtstreeks van de ene naar de andere verwerkingsverantwoordelijke te te laten overdragen, voor zover dit technisch mogelijk is.

De uitoefening van het recht op gegevensportabiliteit doet geen afbreuk aan het recht om gegevens te wissen. Dit recht is niet van toepassing op de verwerking die nodig is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen.

Het recht op gegevensportabiliteit heeft geen invloed op de rechten en vrijheden van derden.

f. Recht van verzet en geautomatiseerde individuele besluitvorming

De Gebruiker heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens vanwege zijn/haar specifieke situatie, met inbegrip van de automatisering van gegevens door Foodlab nation. In overeenstemming met artikel 21 van de Verordening, zal Foodlab nation geen persoonsgegevens meer verwerken, tenzij er legitieme en dwingende redenen zijn voor de verwerking die prevaleren boven de belangen en rechten en vrijheden van de Gebruiker, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van wettelijke rechten.

Bij de verwerking van persoonsgegevens voor prospectiedoeleinden heeft de Gebruiker te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de hem betreffende persoonsgegevens voor dergelijke prospectiedoeleinden, met inbegrip van profilering voor zover deze betrekking heeft op dergelijke prospectie.

Wanneer de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking met het oog op prospectie, worden de persoonsgegevens niet langer voor dat doel verwerkt.

g. Klachtrecht

De Gebruiker heeft het recht een klacht in te dienen met betrekking tot de verwerking van zijn persoonsgegevens door Foodlab nation, aan de Gegevensbeschermingsautoriteit die bevoegd is voor het Belgische grondgebied. Meer informatie is te vinden op de website: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/.

Klachten kunnen worden ingediend op de volgende adressen:

Gegevensbeschermingsautoriteit     
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel      
Tel. + 32 2 274 48 00  
Fax. + 32 2 274 48 35  
E-mail: contact@apd-gba.be

De Gebruiker kan ook een vordering tot staking indienen bij de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van zijn woonplaats.


9. Cookies

De Site maakt gebruik van cookies om Gebruikers van de Site te onderscheiden. Dit maakt het mogelijk om de gebruikers een betere surfervaring en een verbetering van de Site en de inhoud ervan te bieden. De doelstellingen en methodes van cookies zijn opgenomen in dit artikel.

a. Algemene principes

Een “Cookie” is een bestand dat tijdelijk of permanent op het apparaat van de Gebruiker wordt geplaatst bij het bekijken van de Site met het oog op een volgende verbinding. Dankzij cookies herkent de server het apparaat van de Gebruiker.

Cookies kunnen ook worden geïnstalleerd door derden met wie Foodlab nation samenwerkt.

Sommige van de cookies die gebruikt worden door Foodlab nation zijn noodzakelijk voor de goede werking van de Site, andere zijn nodig om de ervaring van de Gebruiker te verbeteren.

De Gebruiker kan cookies aanpassen of uitschakelen.

Door gebruik te maken van de Website stemt de Gebruiker uitdrukkelijk in met het beheer van cookies zoals beschreven in dit artikel.

b. Soorten cookies en nagestreefde doeleinden

Verschillende soorten cookies worden gebruikt door Foodlab nation op de Site:

 • Technische cookies: deze zijn noodzakelijk voor de werking van de Site, maken de communicatie van de ingevoerde gegevens mogelijk en zijn bedoeld om de navigatie van de Gebruiker te vergemakkelijken;
 • Analytische en publiekscookies: deze cookies maken de herkenning van de Gebruiker mogelijk en worden gebruikt om het aantal Gebruikers van de Website over een bepaalde periode te tellen. Omdat ze ook het surfgedrag aangeven, zijn ze een effectieve manier om de surfervaring van de Gebruiker te verbeteren door voorstellen en aanbiedingen weer te geven die interessant kunnen zijn voor de Gebruiker. Ze maken het Foodlab nation ook mogelijk om eventuele bugs op de Site te identificeren en te corrigeren;
 • Functionele cookies: deze cookies vergemakkelijken het gebruik van de Site door bepaalde ingevoerde keuzes te behouden (bijvoorbeeld de gebruikersnaam of taal);
 • Tracking cookies: Foodlab nation maakt gebruik van tracking cookies via Google Analytics, om de interactie van gebruikers met de inhoud van de Site te meten en anonieme statistieken te produceren. Deze statistieken maken het Foodlab nation mogelijk om de Site te verbeteren. Google ondersteunt de uitleg van deze cookies op het volgende adres: http://www.google.nl/intl/en_uk/policies/privacy/.

c. Bewaartermijn voor cookies

Cookies worden bewaard voor de tijd die nodig is om het beoogde doel te bereiken. De cookies die op de harde schijf van de Gebruiker kunnen worden opgeslagen en de opslagperiode zijn als volgt:

2 jaar

d. Beheer van cookies

Als de Gebruiker niet wil dat de Website cookies op zijn harde schijf plaatst, kan hij deze eenvoudig beheren of verwijderen door zijn browserinstellingen aan te passen. Door de programmering van de browser kan de Gebruiker ook een kennisgeving ontvangen zodra een website cookies gebruikt en zo beslissen of hij deze accepteert of weigert.

Indien de Gebruiker bepaalde cookies uitschakelt, aanvaardt hij dat de Site mogelijk niet optimaal functioneert. Sommige delen van de Site zijn mogelijk niet of gedeeltelijk bruikbaar.

Indien de Gebruiker bepaalde cookies op deze manier wil beheren en/of verwijderen, kan hij/zij dit doen via de volgende link(s):

Voor Gebruikers met een browser:

 • Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies
 • Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/en-gb/windows-10/edge-privacy-faq
 • Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=fr
 • Firefox: https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies-preferences
 • Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=fr_CA

Indien de Gebruiker weigert het gebruik van Google Analytics cookies toe te staan, wordt hij of zij uitgenodigd om zijn of haar browser te configureren om dit te doen op de volgende website: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.


10. Beperking van de aansprakelijkheid van de Verwerkingsverantwoordelijke

De website kan links bevatten naar andere websites van derden die niet gelinkt zijn aan Foodlab nation. De inhoud van deze sites en de naleving van de Verordening en de Wet vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Foodlab nation.

De houder van het ouderlijk gezag moet zijn of haar uitdrukkelijke toestemming geven aan de minderjarige jonger dan 16 jaar om persoonlijke informatie of gegevens middels de Site bekend te maken. Foodlab nation raadt personen die het ouderlijk gezag over minderjarigen uitoefenen ten zeerste aan om een verantwoord en veilig gebruik van het internet te bevorderen. De Verwerkingsverantwoordelijke kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verzamelen en verwerken van persoonlijke informatie en gegevens van minderjarigen jonger dan 16 jaar wier toestemming niet effectief wordt gedekt door die van hun wettelijke ouders, noch voor onjuiste gegevens – met name wat betreft leeftijd – die door minderjarigen zijn ingevoerd. In geen geval worden persoonlijke gegevens verwerkt door de Verwerkingsverantwoordelijke indien de gebruiker aangeeft dat hij/zij jonger is dan 16 jaar.

Foodlab nation is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonsgegevens, met name als gevolg van de aanwezigheid van virussen of na computeraanvallen.


11. Veiligheid en beveiliging

De Verwerkingsverantwoordelijke voert technische en organisatorische maatregelen uit om een passend beveiligingsniveau voor de verwerking en verzameling van gegevens te waarborgen. Deze veiligheidsmaatregelen zijn afhankelijk van de uitvoeringskosten met betrekking tot de aard, de context en de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.

De Verwerkingsverantwoordelijke gebruikt standaard encryptietechnologieën binnen de IT-sector bij de overdracht of verzameling van gegevens op de Site.


12. Wijziging van het Privacybeleid

Foodlab nation behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid te wijzigen om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen in dit verband. De Gebruiker wordt daarom verzocht regelmatig het Privacybeleid te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen en aanpassingen. Dergelijke wijzigingen zullen op de Site worden geplaatst of per e-mail worden verstuurd om de tegenwerpelijkheid te waarborgen.


13. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Dit Privacybeleid wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht. Elk geschil zal worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van Foodlab nation.


14. Contact

Voor elke vraag of klacht met betrekking tot dit privacybeleid kan de Gebruiker contact opnemen met de Verwerkingsverantwoordelijke op het volgende adres: info@foodlabnation.be.


***

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERHUUR EN DIENSTEN

VOORWOORD

De website foodlabnation.be wordt beheerd door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam «Jacquet catering & events», met maatschappelijke zetel te Liersesteenweg 146 , 2640 Mortsel, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder nummer 0810.929.797, met als missie om een coworkingruimte in de hoedanigheid van een professionele deelkeuken ter beschikking te stellen van bedrijven of particulieren, net als verschillende aanvullende diensten, zoals voorgesteld op hun website.

ARTIKEL 1 – ONDERWERP – TOEPASSING VAN DE ALGEMENE SERVICEVOORWAARDEN – AFDWINGBAARHEID – WIJZIGINGEN

1.1. Dit document heeft als doel om de Algemene Voorwaarden voor verhuur en diensten van Foodlab nation te bepalen.

1.2. De onderhavige Algemene Voorwaarden voor verhuur en diensten zijn van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders vermeld door Foodlab nation ,  in het geval van diensten voorgesteld door Foodlab nation . Ze zijn van toepassing vanaf 17 maart 2023 en vervangen de voorgaande Algemene Voorwaarden voor verhuur en diensten. Ze zijn beschikbaar op de volgende website : https://www.foodlabnation.be  en kunnen gedownload worden in pdf-formaat.

Bijgevolg veronderstelt het gebruik van de website evenals het afsluiten van een dienstencontract met Foodlab nation , onder welke hoedanigheid dan ook, de volledige en complete aanvaarding van de Klant, wie deze ook mag zijn (bedrijf of consument), evenals zijn begrip van deze Algemene Voorwaarden voor verhuur en diensten, inclusief het feit dat de vermelde Algemene Voorwaarden boven eender welke andere Algemene Huurvoorwaarden en Diensten primeren die de Klant zou kunnen inroepen.

1.3. Het feit dat Foodlab nation  zich op een bepaald moment niet beroept op enige bepaling van deze Algemene Huurvoorwaarden en Diensten kan niet worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand voor het later laten gelden van de betreffende bepalingen.

1.4. De contractuele informatie wordt voorgesteld in de taal beschikbaar op de website van Foodlab nation .  Door het afsluiten van een dienstencontract via het internetadres https://www.foodlabnation.be wordt de Klant geacht deze Algemene Voorwaarden voor verhuur en diensten gelezen en aanvaard te hebben.

1.5. Foodlab nation  behoudt zich het recht om de Algemene Voorwaarden voor verhuur en diensten periodiek, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, bijvoorbeeld om ze aan te passen aan legislatieve of reglementaire wijzigingen, of om de aangeboden functionaliteiten aan te passen.

1.6. De klant dient deze Algemene Voorwaarden voor verhuur en diensten regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van aangebrachte wijzigingen. De Klant wordt verondersteld om deze wijzigingen gelezen, aanvaard en begrepen te hebben door de voortzetting van het servicecontract of eender welke andere bestelling van diensten die werd geplaatst nadat de wijziging werd aangebracht.

ARTIKEL 2 – DIENSTENAANBOD

2.1. Foodlab nation  heeft een concept van professioneel keukenlaboratorium ontwikkeld dat erin bestaat om kookruimtes ter beschikking van professionelen of particulieren te stellen, gelijktijdig of niet, uitgerust met :

 • productiemateriaal (voorbehandeling/koken/ afkoeling) ;
 • apparatuur voor droge en koude opslag ;
 • kookgerei (de precieze lijst van beschikbare apparatuur is beschikbaar op de website van Foodlab nation ) ;
 • schoonmaak- en ontsmettingsproducten en producten ter controle van hun effectiviteit.

2.2. Foodlab nation  behoudt het beheer en de controle van deze kookruimtes na hun gebruik.

2.3. Deze ruimte bevindt zich in de kmo-zone ‘Mallekot’, gelegen te Ondernemersstraat 2, unit S(19), 2500 Lier.

2.4. In geen geval geeft Foodlab nation  een reëel recht op deze ruimte. Haar terbeschikkingstelling betreft geen onderverhuring, waardoor de Klant van de commerciële eigendom kan genieten, en dus de toepassing van de wetgeving inzake verhuur van commerciële panden kan vorderen ; noch een contract van collectieve domiciliëring wat hem machtigt om de hoofdzetel van zijn commerciële activiteit te vestigen.

2.5. Enkel een duidelijke offerte geadresseerd door Foodlab nation   aan een welbepaalde klant verbindt Foodlab nation  voor de duur van het voorstel, te dateren vanaf de verzending van het aanbod.

2.6. Elke bestelling die door een Klant of een ordergever via het inschrijvingsformulier op de website wordt gericht aan Foodlab nation  vormt een aanbod van de Klant tot contract, volgens de bepalingen van onderhavige Algemene Voorwaarden. Het contract wordt afgesloten door de schriftelijke bevestiging, indien nodig elektronisch, van de bestelling van de klant door Foodlab nation .

2.7. De bestellingen kunnen doorgegeven worden aan Foodlab nation  via alle communicatiemiddelen. Echter behoudt Foodlab nation  zich de mogelijkheid om van de klant een ondertekend schrijven te eisen.

2.8. Elke bestelling is persoonlijk voor de Klant en kan niet worden overgedragen zonder het akkoord van Foodlab nation .

ARTIKEL 3 – HERROEPINGSRECHT

Het artikel VI, 47 uit het Wetboek Economisch Recht vermeldt een herroepingsrecht ten voordele van de klant. Echter, artikel VI,53, 12° verduidelijkt dat “De consument het herroepingsrecht waarin artikel VI.47 voorziet niet kan uitoefenen voor : 12° de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, vervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien”, wat het geval is in het kader van kookruimtes die ter beschikking van Klanten worden gesteld.

ARTIKEL 4 – KLANTVEREISTEN

4.1. De reservatie van de kookruimte wordt toegekend op basis van een inschatting van de professionele en persoonlijke capaciteiten van de Klant, afhankelijk van het feit of hij een professional of een particulier is.

4.2. Deze inschatting baseert zich onder meer op het beheersen van het gebruik van de apparaten en materialen die ter zijner beschikking worden gesteld, het beheersen van bereidingsprocessen van de producten, op de inachtname van de reglementaire eisen inzake voedselveiligheid en brandpreventie en op het respect van de netheid van de teruggegeven ruimtes na gebruik dat Co-oking zich het recht voorbehoudt om te controleren tijdens elk gebruik.

Als dusdanig is de professionele klant verplicht om een systeem in te stellen voor autocontrole, van opspoorbaarheid en van verplichte vermeldingen conform de geldende regelgeving waarover hij de informatie kan vinden in de gids voor autocontrole van zijn activiteitensector. Het naleven van deze vereisten is een essentiële voorwaarden voor de toelating om de ruimte te gebruiken, zodat Foodlab nation   zich expliciet het recht voorbehoudt om, ingeval van niet-naleving, elke latere terbeschikkingstelling van de kookruimtes op te schorten of te weigeren. Vooral inzake voedselveiligheid behoudt Foodlab nation  zich het recht voor om alle noodzakelijke maatregelen te treffen indien zou blijken dat niet-naleving van de regelgeving ander klanten of het imago van Foodlab nation  zou kunnen schaden.

4.3. De klant erkent uitdrukkelijk dat de aangeboden diensten een actieve en regelmatige samenwerking van zijn kant vereisen en afhankelijk zijn van factoren die geen verband houden met Foodlab nation , zoals onder andere zijn culinaire vaardigheden, organisatie, de kwalificatie van zijn personeel, zodat Foodlab nation  niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor het behaalde resultaat.

ARTIKEL 5 – RESERVATIE

5.1. Voorafgaand aan elke reservatie van een keukenruimte dient de klant zich te identificeren op de website https://www.foodlabnation.be  door, zoals aangegeven, een inschrijvingsformulier in te vullen dat de nodige informatie bevat voor zijn identificatie als professioneel of particulier, zijn klantnummer, zijn ondernemingsnummer en zijn FAVV-toelatingsnummer indien mogelijk, zijn paswoord en zijn volledige facturatiegegevens. Achteraf kan steeds aanvullende informatie gevraagd worden om de kwaliteit en de veiligheid van de transactie te garanderen.

5.2. Wanneer het formulier ingevuld is, kan de Klant een bezettingsperiode van de ruimte kiezen en de nodige gebruikersformule te kopen om een werkpost in het atelier te gebruiken. De klant valideert zijn bestelling definitief door het vakje “ik heb de Algemene Voorwaarden gelezen en ik ga hiermee akkoord” aan te vinken en door te klikken op de knop “bestelling met betaalverplichting”. Een overzicht van de bestelling en de totaalprijs uitgedrukt in credits zullen aan de klant worden doorgegeven ; tijdens deze stap kan de Klant deze informatie nog wijzigen.

5.3. Na de betaling van de bestelling kan de Klant de dag of de uren reserveren die voor hem passen in de online toegankelijke kalender. Eens de reservatie van de dagen of uren werd uitgevoerd, wordt een overzicht van de reservatie en de totale kostprijs in € gecommuniceerd aan de Klant.

5.4. De reservatie wordt nadien onmiddellijk geregistreerd en een reservatiereferentie verschijnt op het scherm. De precontractuele informatie vormt het onderwerp van een bevestigingse-mail die voor de klant het bewijs is van de datum en de duur van de reservatie, net als de inhoud van de geleverde diensten ; van de totaalprijs inclusief BTW en van de betalingsmodaliteiten.

5.5. Foodlab nation  heeft het recht om elke reservatie te weigeren :

 • Uitgevoerd door een klant die niet voldoende professionele garanties bood die vereist zijn tijdens de voorgaande reservatie ;
 • Uitgevoerd door een klant die onvoldoende kennis qua hygiëne heeft of reeds proces verbalen opliep, uitgeschreven door het FAVV
 • Uitgevoerd door een klant die reeds een veroordeling opliep in de sector ( sociale inspectie, Fod financiën, … )
 • Uitgevoerd door een klant die niet de nodige verzekeringen heeft aangegaan ( BA uitbating, BA na levering, brandverzekering, arbeidsongevallen )
 • Uitgevoerd door een klant met wie een geschil zou bestaan over de betaling van de reservatie, het gebruik of het teruggeven van de kookruimte ;
 • Uitgevoerd in overtreding van deze Algemene Voorwaarden voor verhuur en diensten.

5.6. Algemeen wordt uitdrukkelijk overeengekomen tussen Foodlab nation  en de Klant dat e-mails of sms bewijskracht hebben tussen de partijen, net als de automatische registratiesystemen die gebruikt worden door de website van Foodlab nation .

ARTIKEL 6 – VOORWAARDEN VOOR TERBESCHIKKINGSTELLING VAN DE KOOKRUIMTE

6.1. De kookruimte wordt beheerd door een keukenbeheerder die, tijdens het eerste gebruik, elke nieuwe Klant zal begeleiden en verslag zal uitbrengen over zijn professionele en persoonlijke capaciteiten.

6.2. De kookruimte wordt ter beschikking gesteld in uitstekende staat van netheid, ontsmet conform de regelgeving inzake hygiëne en voorzien van alle benodigdheden, productie- en stockagematerialen die gecontroleerd zijn op een goede staat van werking.

6.3. Voor het eerste gebruik wordt een demonstratie van het materiaal uitgevoerd. Tijdens de hele duur van de bezetting van de kookruimte dient elk gebroken of gestolen materiaal vervangen of terugbetaald te worden ter waarde van de vervangingsprijs.

aRTIKEL 7 – GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE RUIMTE

7.1. De Klant verbindt zich ertoe om de werkruimte te gebruiken voor bereiding van culinaire producten of voor evenementen in het kader van de activiteit vermeld op de website van Foodlab nation  tijdens de reservatie.

7.2. De Klant verbindt zich ertoe om de werkruimte « als goede huisvader » te gebruiken en het doel en de gebruikshandleiding die hem werd overhandigd tijdens het eerste gebruik te volgen. In die hoedanigheid verbindt hij zich ertoe om zorg te dragen voor de werkruimtes en voor het productie- en stockagemateriaal dat hij gebruikt. Dit houdt in dat zijn verantwoordelijkheid kan worden ingeroepen in geval van breuk door zijn toedoen, door het toedoen van zijn personeel, klanten of personen die hem vergezellen.

7.3. De Klant heeft de verantwoordelijkheid over het klein materiaal en de keukenbenodigdheden die in een inventaris zijn opgenomen en verbindt er zich toe om deze normaal te gebruiken en terug te bezorgen in goede staat aan het einde van de bezetting, op straffe van betaling van de waarde van de vervanging van gebroken of verloren materiaal aan Foodlab nation .

7.4. In elk geval waakt de Klant erover om onmiddellijk de beheerder en/of Foodlab nation  op de hoogte te brengen van de aard, het belang en de omstandigheden van breuk of verdwijning, zodat er zo snel mogelijk kan overgegaan worden tot vervanging of eventuele reparatie van deze apparatuur, indien nodig op kosten van de klant.

7.5. De klant dient niets te ondernemen dat het gebruik van de gedeelde werkruimtes met de andere gebruikers kan storen, noch overlast, genotsverstoring of eender welke schade creëren, noch zich toegang verschaffen tot of binnendringen in de individuele stockageruimtes die ter beschikking van andere gebruikers gesteld worden, noch zich deze of hun inhoud toe-eigenen.

7.6. De Klant verbindt zich eveneens tot het schoonmaken volgens de instructies in het onderhoudsplan die zijn geplaatst of achtergelaten in de keuken en alleen met de schoonmaak- en desinfectieproducten die ter plaatse beschikbaar zijn.

7.7. In het geval dat de kookruimtes niet in dezelfde staat van netheid worden achtergelaten dan de staat waarin de Klant de ruimtes in bezit heeft genomen, worden automatisch twee credits van zijn account afgetrokken per schoonmaakuur nodig geacht door Foodlab nation  om de kookruimte te reinigen. Bij de tweede verwittiging dient de Klant een bedrag van 75.00 euro te betalen bovenop de schoonmaakkosten. Bij de derde verwittiging wordt de toegang tot de kookruimte beëindigd zonder dat enige vergoeding betaald wordt aan de Klant, waarbij deze derde verwittiging een zware fout van zij kant betreft.

7.8. De Klant is verplicht om deze verplichtingen te laten respecteren door elke derde die hem vergezelt en zal beschouwd worden als enige verantwoordelijke tegenover Foodlab nation  in geval van overtreding van voormelde bepalingen.

ARTIKEL 8 – GELDIGHEIDSDUUR VAN DE TERBESCHIKKINGSTELLING VAN DE RUIMTE

8.1. De ter beschikking gestelde kookruimte is toegankelijk volgens de openingsuren die vermeld worden op de website https://www.foodlabnation.be  en volgens de beschikbare uren zoals die door de klant kunnen geselecteerd worden om daarna te reserveren.

8.2. Elke reserveringsaanvraag buiten deze uren dient zo snel mogelijk onderzocht te worden door Foodlab nation  zonder dat de weigering of de vertraging van het gegeven antwoord de verantwoordelijkheid van Foodlab nation  kan impliceren. Bovendien kan een prijsverhoging toegepast worden voor het gebruik van de ruimte buiten de initieel voorziene uren.

8.3. Elke verlengingsaanvraag van de reservering dient zo snel mogelijk onderzocht te worden door Foodlab nation  voor zover de Klant deze vraag schriftelijk heeft gesteld voor het einde van de reservering. Foodlab nation  behoudt zich de mogelijkheid om zich te verzetten tegen deze vraag zonder daarvoor verantwoordelijk te kunnen worden gesteld.

8.4. In geval van verlet na de reservering, voor enige welke reden, verbindt Foodlab nation  zich ertoe om schriftelijk te verwittigen zodat de Klant zijn cliënteel, zijn personeel of elke andere persoon die hem vergezelt kan informeren.

ARTIKEL 9 – VIDEOBEWAKING

9.1. Om de beveiliging en de controle van de ruimte te verzekeren, zijn de kookruimtes uitgerust met een videobewakingssysteem dat geplaatst werd conform de bepalingen van de wet van 21 maart 2007 betreffende de installatie en het gebruik van veiligheidscamera’s.

9.2. Een pictogram, conform het koninklijk besluit van 10 februari 2008 dat de manier bepaalt om de aanwezigheid van camerabewaking te signaleren, is zichtbaar bevestigd aan de ingang van de ruimte, zodat het enige feit dat de Klant de ruimtes van Foodlab nation  binnenkomt, gelijkstaat met voorafgaande toestemming van zijn kant om gefilmd te worden.

9.3. Het pictogram vermeldt de naam en de contactgegevens van de verantwoordelijke van de verwerking van de gefilmde content, zodat de Klant alle rechten kan uitoefenen die verband houden met de bescherming van de privacy inzake het behandelen van persoonlijke gegevens (inzagerecht van opnames, het wissen van de beelden binnen de wettelijke termijnen controleren, …) ;

9.4. Hiertoe wordt door Foodlab nation  duidelijk aangegeven dat het bekijken van de beelden in realtime enkel is toegestaan om een onmiddellijke interventie mogelijk te maken in geval van inbreuk, schade of aantasting van de publieke orde. De beeldopname is enkel toegestaan als ze pertinent is als bewijslast voor schadelijke feiten of vaststellingen van inbreuken, of als het hierdoor mogelijk is om een dader, een getuige of een slachtoffer van een inbreuk te identificeren.

ARTIKEL 10 – PRIJS

10.1. De diensten worden geleverd aan de geldende tarieven op het moment van de bestelling, zoals opgelijst in de tarieven van Foodlab nation  op de website https://www.foodlabnation.be  of in specifieke marktomstandigheden, meegedeeld in de offertebevestiging van Foodlab nation  betreffende de dienstverlening die tussen de partijen werd afgesproken en aanvaard.

10.2. De prijzen zijn aangeduid onder het label « credits’ et de account van de Klant vermeldt het aantal nog beschikbare credits.

10.3. De prijs komt overeen met de toegangsprijs tot een werkpost en zijn gebruik in de kookruimte, uitgerust voor maximaal twee personen.

Deze prijs varieert volgens de duur van de bezetting en van het aantal gebruikers, zodat elke toegangsaanvraag voor een bijkomende gebruiker boven de maximaal twee gebruikers automatisch de toepassing van de prijs voor de huur van een tweede werkpost met zich meebrengt.

De specifieke diensten die eventueel overeengekomen zijn op aanvraag tijdens het afsluiten van het contract zijn het voorwerp van een offerte die per mail wordt bezorgd, alsook van een aparte facturatie.

10.4. Behalve uitdrukkelijke en schriftelijke tegenvermelding door Foodlab nation  zijn onze prijzen vermeld in euro.

10.5. Al onze prijzen zijn inclusief BTW en taksen, rechten of andere onrechtstreekse bijdragen die te voldoen zijn volgens de Belgische of de buitenlandse wetgeving.

10.6. Elke dienstenwijziging die aangevraagd werd door de Klant na de afsluiting van het contract zal uitsluitend uitgevoerd worden door Foodlab nation  na akkoord van de partijen over de bijkomende kosten ten laste van deze wijziging. Bij gebrek aan een akkoord inzake deze prijswijziging zal de bestelling uitgevoerd worden conform de initieel afgesproken voorwaarden.

ARTIKEL 11 – GELDIGHEID VAN DE PACKS EN ABONNEMENTEN

11.1. De geldigheid van een pack bedraagt drie (3) maanden. De klant moet al zijn credits opgebruikt hebben en zijn reservaties gemaakt hebben binnen de drie (3) maanden na aankoop van het pack. Als er credits op zijn actief overblijven aan het einde van de periode van drie (3) maanden, zal zijn account automatisch op 0 worden gezet, wat het verlies van de ongebruikte credits met zich meebrengt.

11.2. De verbintenisduur voor een abonnement bedraagt minimaal zes (6) maanden. De reservering van een werkblad is verplicht. Elke niet-vernieuwing van een abonnement vereist de melding aan Foodlab nation  met inachtname van een opzegperiode van twee (2) maanden.

ARTIKEL 12 – GARANTIE VAN DE PRODUCTEN – VERZEKERINGEN ONDERSCHREVEN DOOR DE KLANT

12.1. Foodlab nation  kan in geen geval verantwoordelijk gehouden worden voor de niet-naleving van de reglementering inzake hygiëne en meer bepaald op vlak van verplichte vermelding, autocontrole, opspoorbaarheid van voedingsmiddelen en hun bereiding waar de professionele Klant aan is gehouden binnen zijn activiteitendomein.

12.2. In het algemeen, indien het niet naleven van de goede praktijken inzake hygiëne Foodlab nation  zou schaden, zal de Klant gehouden worden aan het herstellen van de totaliteit van de geleden schade door Foodlab nation .

12.3. De Klant-consument wordt verantwoordelijk gehouden voor de schade aan het materiaal en neemt de reparatiekosten van vermeld materiaal ten zijnen laste ter waarde van hun vervanging.

12.4. De professionele Klant zal gedurende de hele looptijd van het contract moeten kunnen bewijzen dat hij een verzekeringspolis heeft afgesloten die zijn burgerlijke en professionele aansprakelijkheid dekt voor alle risico’s die de uitoefening van zijn activiteit met zich meebrengt, als garantie voor zijn goederen en de goederen die hem werden toevertrouwd en om de risico’s voor schade aan derden te dekken.

12.5. Deze verzekering zal minstens volgende zaken dekken :

 • de volgende risico’s : brand, ontploffing, diefstal, blikseminslag, glasbreuk en waterschade ;
 • alle aanspraken van derden die het gevolg zijn van zijn activiteit en ook alle lichamelijke, materiële en immateriële schade ;

In geval van schade dient de verzekeringsfranchise voor het gebouw (1210,00 euro) te worden betaald door de Klant die verantwoordelijk is voor de schade.

12.6. De Klant dient Foodlab nation  te vergoeden in geval van klacht, bezwaren, beschadigingen, verliezen die zouden kunnen voorkomen in geval van verwondingen of schade in de werkruimtes waar hij het gebruik van heeft of die door een derde kunnen veroorzaakt worden in het kader van het gebruik van de ruimte.

ARTIKEL 13 – BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

13.1. Foodlab nation  kan in geen geval verantwoordelijk gehouden worden voor de niet-toepassing van de wettelijke verplichtingen inzake hygiëne. Daarentegen kan Foodlab nation  alle nodige maatregelen nemen indien blijkt dat het niet-naleving van deze bepalingen andere gebruikers kan schaden of het imago van Foodlab nation  schade kan toebrengen : voorbeeld : Foodlab nation  kan goederen van de Klant weggooien indien deze vervallen zijn en de kans bestaat dat zij andere goederen van andere Klanten zouden besmetten.

13.2. Algemeen, indien het niet-respect van de goede praktijken inzake hygiëne schade zou toebrengen aan Foodlab nation , zal de Klant verplicht worden om de totaliteit van de schade te herstellen.

13.3. Foodlab nation  kan in geen geval verantwoordelijk gehouden worden voor de sanitaire non-conformiteit van goederen die haar personeel in ontvangst neemt of die wordt geleverd in de koelaanhangwagen,  in afwezigheid van de Klant.

13.4. Foodlab nation  kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor gebreken aan Klantzijde inzake de toepassing van de wetgeving in sociaal strafrecht, arbeidsrecht en sociaal recht.

13.5. De gebruikte voedingswaren en grondstoffen en hun verwerking, van de voorafgaande bewerking tot de fabricatie en de verzending van afgewerkte producten vallen onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de Klant.

13.6. Foodlab nation  kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor elk verlies, schade of klacht die voortkomen uit de onmogelijkheid om aan de Klant de diensten te leveren en dit door technische panne of onderhoudswerken aan de site, een geval van overmacht of door derden, of elke andere omstandigheid, onafhankelijk van haar wil zoals een staking, falen van personeel, vertraging, defecten aan het materiaal tijdens de reservatie, het einde van hun recht op het gebouw.

13.7. In geval van overmacht zal Foodlab nation  niet verantwoordelijk gesteld worden van enig verlies van zaken, winst, voorziene inkomsten, schade of verlies, klachten van derden, verlies van opportuniteit op een evenement.

In dat geval verbindt Foodlab nation  zich ertoe, volgens het definitief karakter of niet van de verstoring en zonder dat de Klant aanspraak kan maken op schadevergoedingen of interesten :

 • ofwel om de reservering beëindigen en uit te stellen,
 • ofwel om een andere beschikbare kookruimte voor te stellen,
 • ofwel om het niet-werkende productie- en stockagemateriaal te vervangen of om voor te stellen om ander materiaal van een andere beschikbare ruimte te gebruiken,
 • ofwel een deeloplossing voor te stellen van materiaal en beschikbaar keukengerei indien de Klant hiermee instemt.

13.8. Indien Foodlab nation  wordt aangeduid aansprakelijk zou worden gesteld in geval van niet-nakoming van de uitvoering van haar verplichtingen in hoofde van het contract en ongeacht de aard, de grond en de modaliteiten van de opgenomen actie, wordt er uitdrukkelijk overeengekomen dat Foodlab nation  gehouden wordt aan het herstel van het geheel van de duurtijd van het contract en alle oorzakelijke feiten samen, enkel binnen de limiet van een totaal bedrag van schade en interesten gelijk aan de prijs van betaalde prestaties van de Klant tijdens de laatste maand voorafgaand aan het oorspronkelijk feit van de schade zoals vastgesteld

ARTIKEL 14 – BETALINGSVOORWAARDEN

14.1. De betaling gebeurt met bankkaart of met overschrijving op het moment van aankoop van reserveringscredits van een werkpost op de website https://www.foodlabnation.be  

14.2. In het geval van betaling met kaart, kan de Klant in alle veiligheid het type kaart (bankkaart, Visa, Mastercard), het nummer van de bankkaart en de geldigheidsduur van de kaart doorgeven.

14.3. In het geval van een overschrijving dient « de Klant gebruiker » een bewijs van overschrijving te bezorgen aan Foodlab nation  of te wachten tot Foodlab nation  de betaling op haar rekening ontvangt alvorens de credits te bekomen om te reserveren.

14.4 In het geval van een abonnement wordt maandelijks een bestelling naar de Klant gestuurd gedurende de looptijd van het abonnement. De Klant kan deze bestelling betalen per overschrijving of domiciliëring.

14.5. Uitgezonderd uitdrukkelijke schriftelijke tegenvermelding van Foodlab nation  is de betaling contant te betalen, zonder korting.

14.6.  De betalingen moeten worden uitgevoerd conform de voorwaarden vermeld op de facturen.

14.7.  In afwezigheid van speciale voorwaarden overeengekomen tussen de partijen moeten de betalingen uitgevoerd worden binnen de zeven (7) dagen na de uitgiftedatum van de factuur, geadresseerd aan de hoofdzetel van Foodlab nation  en op de bankrekening die vermeld staat op de factuur.

14.8.  Elke gedeeltelijke betaling wordt steeds aangewend als afwikkeling van de oudste schuld.

14.9.  Behalve indien de wet dit niet toelaat, kan Foodlab nation  administratieve kosten en/of interesten aanrekenen voor het versturen van bijkomende facturen, van duplicata, van rappels, van ingebrekestellingen, voor een afbetalingsplan ten gevolge van een vertraging in de betaling of als het voorleggen van een domiciliëring geweigerd wordt door de bank.

 De kost bedraagt 5 EUR voor een verzending per gewone post en 15 EUR voor een aangetekende zending.

14.10. Elk bedrag dat niet op de vervaldag werd betaald is van rechtswege en zonder voorafgaande kennisgeving onderworpen aan laattijdigheidsinterest. Indien de Klant een particulier is, rekent Foodlab nation  een laattijdige rente volgens de geldende wettelijke rentevoet.

14.11.  Indien de Klant een onderneming is, rekent Foodlab nation  een laattijdigheidsinterest conform de richtlijn 2ààà/35/CE van het Europees Parlement en van de Raad van 29 juni 2000 inzake de streed tegen de laattijdige betalingen in commerciële transacties.

14.12. Daarnaast is een forfaitaire vergoeding van 10 % van het totale factuurbedrag verschuldigd, met een minimum van 150 euro, voor de administratieve kosten van buitengerechtelijk verhaal, onverminderd het recht van Foodlab nation  om het bestaan en de omvang van een hogere werkelijke schade te bewijzen en de terugbetaling te eisen.

14.13. Indien de Klant nog steeds niet overgaat tot betaling tien (10) dagen na het verzenden van een ingebrekestelling, behoudt Foodlab nation  zich uitdrukkelijk het recht om alle lopende werk te beëindigen of op te schorten. Bovendien kan Foodlab nation  de gerechtelijke stopzetting van het contract eisen, waarbij de factuur integraal verschuldigd blijft.

14.14. Indien tussen partijen werd overeengekomen dat de betaling per mensualiteiten of op het einde gebeurt, maakt de niet-betaling van een overeengekomen termijn dat de totaliteit van de verschuldigde bedragen onmiddellijk kan opgeëist worden, zelfs op termijn.

ARTIKEL 15 – ANNULERINGSVOORWAARDEN

15.1. De Klant kan zijn reservatie ten minste 72u op voorhand annuleren door eenvoudig een e-mail te sturen naar het e-mailadres info@foodlabnation.be. In dit geval ontvangt de Klant een bevestiging van annulering van zijn reservatie en krijgt hij zijn geld terug.

15.2. Indien de annulering wordt uitgevoerd minder dan 72u voor het uur van reservatie, kunnen de aangerekende kosten niet gerecupereerd worden en wordt de Klant gedebiteerd ter waarde van het bedrag dat overeenstemt met de reservatie.

ARTIKEL 16 – STOPZETTING WEGENS NALATIGHEID

16.1. Het dienstencontract kan volledig rechtsgeldig worden opgezegd door middel van een aangetekend schrijven en zonder voorafgaande kennisgeving onverminderd het recht om een schadevergoeding voor de geleden schade te vorderen in volgende gevallen :

 • elke handeling die materiële of morele schade kan toebrengen, bijvoorbeeld indien het gedrag van de Klant of het gedrag van een derde die deze vergezelt onverenigbaar is met het normale gebruik van de ingenomen kookruimte ;
 • schending van enige verplichting die voortvloeit uit deze Algemene Voorwaarden ;
 • insolvabiliteit, faillissement of gerechtelijke reorganisatie, of curatele ;
 • handelingen die strafbaar zijn of de eerbaarheid van derden zou aantasten
 • activiteiten of handelingen die gevaar opleveren voor de gezondheid van mens of dier

16.2. Aan het einde van het dienstencontract, om welke reden dan ook, verbindt de Klant zich ertoe om :

 • de ruimtes onmiddellijk te verlaten en de kookruimtes in de perfecte nette staat achter te laten, in dewelke hij ze heeft gevonden ;
 • alle redelijke kosten te betalen voor het in originele staat herstellen, inclusief de schoonmaakkosten die overeenstemmen met 40,00 euro per uur ;
 • de eventuele kosten te betalen gelinkt aan schade veroorzaakt door zijn schuld of door toedoen van derden die hem vergezellen ;
 • een schadevergoeding te betalen voor alle eventuele kosten, verlies en schade die de stopzetting veroorzaakt.

16.3. De Klant aanvaardt om een volmacht te geven aan Foodlab nation  zodat elke schade prioritair door middel van nog openstaande reserveringscredits betaald worden, ten bedrage van de schade en de gemaakte kosten.

ARTIKEL 17 – VERTROUWELIJKHEID VAN DE GEGEVENS

17.1. Om de privacy van haar Klanten te respecteren, verbindt Foodlab nation  zich ertoe dat de verzameling en de behandeling van persoonlijke informatie gebeurt op de website https://www.foodlabnation.be  in overeenstemming met de Belgische wetgeving van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

17.2. Conform de wet van 8 december 1992 inzake de privacybescherming ten opzichte van het behandelen van gegevens van persoonlijke aard, zijn de Klanten op de hoogte gebracht dat zij toegang tot en recht op rechtzetting hebben over de informatie over hun persoon. Deze rechten kunnen uitgeoefend worden op eenvoudig schriftelijk verzoek per post of per e-mail, geadresseerd aan Foodlab nation 

De verzamelde persoonlijke gegevens zijn uitsluitend bestemd voor het gebruik van de website en worden niet doorgegeven aan derden, behalve informatie die noodzakelijk is voor de beveiliging en het verzekeren van de betalingen.

17.3. Foodlab nation  verbindt zich ertoe om alles te doen wat in haar macht ligt om de persoonsgegevens te beschermen, onder andere om te verhinderen dat ze vervormd, beschadigd of doorgegeven worden aan onbevoegde derden.

17.4. Foodlab nation  kan de persoonsgegevens van Klanten vrijgeven op aanvraag van een juridische autoriteit of te goeder trouw als zij beschouwt dat deze actie noodzakelijk is : om te voldoen aan elke geldende wet of reglementering,

 • om de rechten en de goederen van Foodlab nation  te beschermen of te verdedigen ;
 • en, in extreme omstandigheden, om tussen te komen om de persoonlijke veiligheid van de Klant of het publiek te beschermen

ARTIKEL 18 – VARIA

18.1. De Klanten aanvaarden dat Foodlab nation  hun meldingen stuurt per mail of per post of via elke ander nuttig communicatiemiddel.

18.2. Indien een of meerdere clausules van de Algemene Voorwaarden voor verhuur en diensten nietig of ontoepasbaar zouden verklaard worden, zal de nietigheid of de ontoepasbaarheid de geldigheid of de toepasbaarheid van de andere clausules niet aantasten.

18.3. Het feit dat Foodlab nation  op een bepaald moment zou nalaten om de strikte toepassing van de Voorwaarden te eisen kan niet beschouwd worden als een verzaking van de rechten waarover zij beschikt en zal Foodlab nation  niet verhinderen om de strikte naleving ervan te eisen.

18.4. Het feit dat Foodlab nation  de naleving niet heeft geëist of heeft nagelaten om een van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden voor verhuur en diensten te doen naleven, betekent niet dat zij heeft verzaakt aan de rechten die zij heeft inzake de Algemene Voorwaarden voor verhuur en diensten en tast de geldigheid van het geheel of een gedeelte van vermelde Algemene Voorwaarden niet aan, en brengt ook de uitvoering van het recht van Foodlab nation  om de acties te nemen die zich opdringen niet in het gedrang.

18.5. De bijzondere voorwaarden hebben voorrang op de Algemene Voorwaarden voor verhuur en diensten.

ARTIKEL 19 – TOEPASSELIJKE WETGEVING EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

19.1. Deze Algemene Voorwaarden voor verhuur en diensten worden beheerst door het Belgisch recht.

19.2. De partijen trachten om elk eventueel geschil of conflict dat hen tegenover elkaar zou plaatsen volgend op de uitvoering van de Algemene Voorwaarden voor verhuur en diensten in der minne te regelen.

19.3. In geval van geschil inzake de interpretatie en de uitvoering van deze Algemene Voorwaarden, zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen bevoegd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *